La Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i terres contaminats per a una economia circular, va entrar en vigor el 10 d’abril de 2022. “Aquesta llei té per finalitat prevenir i reduir l’impacte de determinats productes de plàstics  en la salut humana i en el medi ambient, amb especial atenció al medi aquàtic”.

En aquest article parlarem de com afectarà a les empreses l’impost especial sobre els envasos de plàstic.

Què és l’impost sobre els envasos de plàstic?

Aquest mes de gener ha entrat en vigor el nou impost del plàstic. Aquest d’aplicació en el territori de l’impost, la utilització d’envasos no reutilitzables que contenen plàstic. Cal mencionar que, també s’inclouen els productes plàstics semielaborats i aquells destinats a possibilitar el tancament, la comercialització o presentació dels envasos.

Aquesta llei s’aplica a aquelles persones, físiques i jurídiques, que realitzin operacions subjectes a la fabricació, importació o l’adquisició intracomunitària de productes que s’emmarquin en l’objectiu d’aquest nou impost.

Quedaran exempts de l’impost, els envasos que hagin sigut concebuts, dissenyats i comercialitzats per a realitzar múltiples circuits o rotacions en el seu cercle de vida, és a dit, puguin ser reutilitzats amb el mateix fi.

A més, hi ha altres supòsits de no subjecció i exempcions, així com altres deduccions i devolucions.

És a dir, es tindrà en compte el tipus de plàstic, la quantitat utilitzada en la fabricació, la quantitat de material reciclat que contingui, etc i altres factors que puguin afectar a la facilitat del producte per a la seva reutilització. Tenint en compte tot això, es determinarà la taxa de l’impost que ha d’afrontar l’empresa, que contemplarà, també, una bonificació quan l’impost compleixi amb els criteris d’eficiència que contempla la llei o una penalització quan els ignori.

Impost plàstics

Com s’aplicarà l’impost sobre els envasos de plàstic?

Aquest impost grava amb una taxa de 0,45 euros per quilo de plàstic utilitzat per a fabricar envasos d’un sol ús. La declaració d’aquest impost podrà ser mensual o trimestral, segons sigui la declaració d’IVA de l’empresa. En el cas de devolució, aquesta serà sempre trimestral.

La base imposable serà el càlcul de la quantitat de quilos de plàstic no reciclat que contenen els productes que formen part de l’objectiu de l’impost.

Quines exempcions hi ha?

Dins dels diferents supòsits d’exempció, podríem destacar els següents:

 1. Sanitàries

La fabricació, importació o adquisició intracomunitària d’envasos no reutilitzables i productes semielaborats que continguin plàstic que es destinin a prestar la funció de contenció, protecció, manipulació, distribució i presentació de medicaments, productes sanitaris, aliments per a ús hospitalari o residus perillosos d’origen sanitari.

 1. Agricultura i ramaderia

La fabricació, importació o adquisició intracomunitària de rotllos de plàstic empleats en les paques o bales per a ensitjat de farratges o cereals d’ús agrícola o ramader.

 1. Altres

Finalment, també estan exemptes aquelles adquisicions intracomunitàries que, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de l’impost, siguin enviats fora del territori espanyol, o bé, hagin deixat de ser adequats per a la seva utilització, o hagin sigut destruïts.

En qualsevol cas, estan exemptes les importacions i adquisicions intracomunitàries que no superin els 5 quilograms de pes en un mes.

Com es gestionarà l’impost?

Les empreses s’hauran de donar d’alta en un registre territorial de l’impost per als fabricants, representants i adquirents de la UE, obtenint un CIP (Codi d’Identificació del Plàstic) per empresa i activitat.

L’impost s’haurà d’informar i repercutir en el moment de la primera venda o entrega realitzada després de la fabricació.

Així mateix, en el cas que ens ho sol·liciti el client, s’haurà d’informar sota demanda en el certificat o factura de les vendes posteriors de la quota pagada, els quilos de plàstic no reciclat i les exempcions si procedeix.

Com s’acredita la quantitat de plàstic que conté un producte?

D’aquest aspecte s’hauran d’encarregar entitats acreditades per l’ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). No obstant, durant els dotze primers mesos, serà suficient amb una declaració responsable del fabricant.

Pagament de l’impost

El pagament de l’impost es realitzarà mitjançant els següents models:

 • Model 592 d’autoliquidació, que es realitzarà de manera mensual o trimestral.
 • Model A22 per a les sol·licituds de devolució.

Pel que fa a les importacions, l’impost s’haurà de liquidar d’acord amb el previst per al deute duaner (en el moment en què es realitzi el Document Únic Administratiu o DUA).

També haurem de portar a terme la comptabilitat del fabricant de manera mensual (per als contribuents fabricants) i un Llibre de Registre d’Existències mensual (per als adquirents de la Unió Europea).

Infraccions i sancions de l’impost sobre els envasos de plàstic

Aquestes són algunes de les sancions tributàries més destacades:

 • La falta d’inscripció en el Registre Territorial de l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables, o la falta de nomenament d’un representant pels contribuents no establers en l’esmenat territori. Es sancionarà amb una multa fixa de 1.000 euros.
 • La falsa o incorrecta certificació per l’entitat degudament acreditada, de la quantitat de plàstic reciclat, expressada en quilograms, continguda en els productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost. Es sancionarà amb una multa proporcional del 50% de l’import de les quotes de l’impost que s’haguessin pogut deixar d’ingressar, amb un import mínim de 1.000 euros.
 • La incorrecta consignació en la factura o en el certificat de les dades obligatòries amb l’ocasió de les vendes o entregues dels productes objecte de l’impost en l’àmbit territorial d’aplicació d’aquest. Es sancionarà amb una multa fixa de 75 euros per cada factura.
 • El fet de no portar o conservar la comptabilitat, els llibres i els registres exigits per les normes tributàries, els programes i arxius informàtics que els serveixin de suport i els sistemes de codificació utilitzats. Es sancionarà amb una multa de l’1% proporcional del INCN en l’exercici del que es refereix a la infracció, amb un mínim de 600 euros.

Com gestionar l’impost sobre els envasos de plàstic en SAP Business One?

A GSP, com a Gold Partner de SAP, oferim diferents solucions integrades a SAP Business One, que permeten obtenir el màxim rendiment i eficàcia de l’ERP. Aquest nou impost sobre els envasos de plàstic requereix una gestió complexa, per la qual cosa hem desenvolupat la solució SGI Plastic Tax, que permet la gestió d’aquest impost de manera senzilla.

Si necessites més informació, et convidem a posar-te en contacte amb nosaltres per a explicar-te amb més detall en què consisteix aquesta solució.

Estarem encantats d’atendre’t i resoldre els teus dubtes

  En completar el present formulari, autoritzes expressament a GSP, com a responsable del tractament de les dades personals que ens facilites, a tramitar la sol·licitud d'informació de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Podràs exercir els teus drets que es detallen en el nostre Avís Legal Avís legal mitjançant el correu marketing@gsp.es.

  Conservarem les teves dades fins que ens diguis el contrari.