L’Agencia Tributaria posarà el focus en la manipulació de les dades comptables i de gestió sancionant als que produeixin i utilitzin software fraudulent. Al nostre article ho expliquem i ressaltem la necessitat d’utilitzar software certificat.

Mitjançant la recent Llei 11/2021, de 9 de juliol, s’incorporen a l’ordenament una sèrie de mesures dirigides a a enfortir la prevenció i lluita contra el frau fiscal. En aquest sentit, s’afegeix -un nou règim sancionador específic per a la fabricació, producció i comercialització de sistemes que permetin la manipulació de les dades comptables i de gestió, qualificant-se com una infracció greu, amb sancions de 150.000 euros pel cas de producció i comercialització d’aquests sistemes informàtics, per cada exercici en el que s’hagin produït aquestes vendes, i per cada tipus diferent de sistema o programa informàtic utilitzat, que sigui objecte de sanció.

Per la seva part, la utilització de programes o sistemes que no compleixin amb la obligació de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, legalitat, traçabilitat i inalterabilitat imposada a l’art. 29.2. j LGT, quan aquests haguessin d’estar degudament certificats, o estant-ho s’hagin manipulat, se sancionarà amb una multa pecuniària fixa de 50.000 euros per cada exercici econòmic en què s’hagi emprat i per cada tipus diferent de sistema o programa objecte de sanció.

Modificació a la Ley 58/2003 General Tributaria y su afectación a los sistemas informáticos

Si bé la Ley General Tributaria ja regulava en el seu article 200 les obligacions comptables i registrals de les activitats empresarials, i en l’article 201 s’establien els criteris i sancions de les infraccions tributàries per incomplir les obligacions de facturació o documentació; el nou article 201 bis LGT, amplia l’àmbit de les infraccions als fabricants, comercialitzadors i usuaris de sistemes informàtics que no compleixin amb els criteris comptables vigents i no garanteixin la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres.

El nou article 201 bis LGT introduït per la Llei 11/2021, de 9 de juliol, entrarà en vigor el proper 11 d’octubre.

Aquest nou article reforça l’estratègia de SAP i GSP pel que fa al fet que les nostres solucions SAP Business One i mòduls SGI Solutions, garanteixen el compliment de les especificacions tècniques de l’Article 201 bis. A més de reforçar les decisions que sempre hem considerat de disseny tècnic en les nostres solucions. Considerem adequat per tant que, es legisli en aquest àmbit i sens dubte és un suport a les nostres estratègies de productes i solucions.

Consulta la publicació oficial a:

BOE.es – BOE-A-2003-23186 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Estarem encantats d’atendre’t i resoldre els teus dubtes

    En completar el present formulari, autoritzes expressament a GSP, com a responsable del tractament de les dades personals que ens facilites, a tramitar la sol·licitud d'informació de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Podràs exercir els teus drets que es detallen en el nostre Avís Legal Avís legal mitjançant el correu marketing@gsp.es.

    Conservarem les teves dades fins que ens diguis el contrari.