L’Agencia Tributaria posarà el focus en la manipulació de les dades comptables i de gestió sancionant als que produeixin i utilitzin software fraudulent. Al nostre article ho expliquem i ressaltem la necessitat d’utilitzar software certificat.

Mitjançant la recent Llei 11/2021, de 9 de juliol, s’incorporen a l’ordenament una sèrie de mesures dirigides a a enfortir la prevenció i lluita contra el frau fiscal. En aquest sentit, s’afegeix -un nou règim sancionador específic per a la fabricació, producció i comercialització de sistemes que permetin la manipulació de les dades comptables i de gestió, qualificant-se com una infracció greu, amb sancions de 150.000 euros pel cas de producció i comercialització d’aquests sistemes informàtics, per cada exercici en el que s’hagin produït aquestes vendes, i per cada tipus diferent de sistema o programa informàtic utilitzat, que sigui objecte de sanció.

Per la seva part, la utilització de programes o sistemes que no compleixin amb la obligació de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, legalitat, traçabilitat i inalterabilitat imposada a l’art. 29.2. j LGT, quan aquests haguessin d’estar degudament certificats, o estant-ho s’hagin manipulat, se sancionarà amb una multa pecuniària fixa de 50.000 euros per cada exercici econòmic en què s’hagi emprat i per cada tipus diferent de sistema o programa objecte de sanció.

Modificació a la Ley 58/2003 General Tributaria y su afectación a los sistemes informáticos

Si bé la Ley General Tributaria ja regulava en el seu article 200 les obligacions comptables i registrals de les activitats empresarials, i en l’article 201 s’establien els criteris i sancions de les infraccions tributàries per incomplir les obligacions de facturació o documentació; el nou article 201 bis LGT, amplia l’àmbit de les infraccions als fabricants, comercialitzadors i usuaris de sistemes informàtics que no compleixin amb els criteris comptables vigents i no garanteixin la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres.

El nou article 201 bis LGT introduït per la Llei 11/2021, de 9 de juliol, entrarà en vigor el proper 11 d’octubre.

Aquest nou article reforça l’estratègia de SAP i GSP pel que fa al fet que les nostres solucions SAP Business One i mòduls SGI Solutions, garanteixen el compliment de les especificacions tècniques de l’Article 201 bis. A més de reforçar les decisions que sempre hem considerat de disseny tècnic en les nostres solucions. Considerem adequat per tant que, es legisli en aquest àmbit i sens dubte és un suport a les nostres estratègies de productes i solucions.

Consulta la publicació oficial a:

BOE.es – BOE-A-2003-23186 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Estarem encantats d’atendre’t i resoldre els teus dubtes

    Les dades personals, facilitades voluntàriament, seran incorporades en un fitxer automatitzat titularitat de Global Software Partner amb la finalitat d’atendre i gestionar els dubtes i les consultes dels nostres consumidors. Acceptant les condicions generals de la nostra pàgina web, expressades en l’apartat Avís legal, dones el teu consentiment exprés i inequívoc per rebre la resposta a la teva sol·licitud a l’adreça de correu electrònic facilitada. En qualsevol moment, podràs exercitar els teus drets d’accés, rectificant, cancel·lant i l’oposició dirigint un escrit a la direcció marketing@gsp.es.