Avís Legal

Informació general

El present lloc web, al qual s’accedeix mitjançant l’adreça principal gsp.es, és titularitat de Global Software Partner, S.L., amb NIF B55028096 i amb domicili social al C/ Joaquim Vayreda, 42, baixos; 17001 – Girona (Espanya).

El seu ús i el de tots els llocs web que permetin accedir directament en algunes seccions o pàgines web pertanyent al lloc, queden regulats per les Condicions Generals, que a continuació es presenten:

Acceptació de les presents condicions

Les presents Condicions Generals d’Ús d’aquest lloc web, que tenen naturalesa contractual, són d’obligada lectura per part dels usuaris. Així mateix, la utilització de determinats serveis a disposició dels usuaris d’aquest lloc web podria estar sotmesa a condicions particulars, advertències o instruccions que també hauran de ser consultades i acceptades sense reserva per aquells.

Objecte

A partir del present lloc web es facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i continguts posats a disposició per Global Software Partner, S.L. o per tercers.

El present lloc té com objecte prestar serveis d’informació comercial, podent contemplar l’activitat comercial, inclús mitjançant la contractació per via electrònica, sobre productes o serveis inclosos en el present lloc web i qualsevol altre vinculat al mateix.

Tots els productes i serveis continguts en el lloc són prestats de conformitat amb la normativa vigent.

Accés i ús del lloc web

La utilització del lloc web de Global Software Partner, S.L. té un caràcter gratuït. En cas que apareguessin serveis els quals el seu ús estigues condicionat al pagament d’un preu, l’usuari serà oportú i degudament advertit. Amb caràcter general, l’accés i la utilització d’aquest lloc web no exigeix la prèvia inscripció o registre dels usuaris. Tanmateix, i amb caràcter excepcional, determinats serveis podran ser supeditats al registre de l’usuari a les bases de dades de Global Software Partner, S.L.

En aquests casos:

 • L’usuari es compromet a utilitzar les seves claus d’accés (nom d’usuari i contrasenya). Global Software Partner, S.L. es compromet a complir amb l’obligació de secret respecte de la contrasenya utilitzada per l’usuari.

 • L’usuari garanteix la veracitat i autenticitat de les informacions i dades que comunica. En aquest sentit, serà d’obligació de l’usuari en mantenir actualitzades les informacions de tal forma que corresponguin a la realitat en cada moment.

 • Global Software Partner, S.L. donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en les condicions i termes indicats en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 • L’usuari assumeix l’obligació d’efectuar un ús correcte dels serveis i continguts que integren el present lloc web de conformitat amb les Condicions Generals vigents, les lleis, la moral i els bons costums generalment acceptades, així com l’ordre públic.

 • A títol merament indicatiu i no exhaustiu, els usuaris es comprometen a no captar dades o contingut amb fins publicitaris, així com a no transmetre o difondre a través d’aquest lloc web missatges, imatges, fotografies, software, dades o continguts que contravinguin l’ordre jurídic, l’ordre públic, siguin falsos, es trobin protegits o continguin virus.

 • Global Software Partner, S.L. es reserva el dret unilateral de denegar l’accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin les Condicions Generals d’Ús vigents, i sense necessitat de previ avís o justificació.

Drets de propietat industrial i intel·lectual

 • Drets de Propietat Industrial – Els signes distintius (gràfics i denominatius) que apareixen en aquest lloc web, entre els quals destaca la marca gràfica-denominativa de GSP, són propietat exclusiva de Global Software Partner, S.L.

  L’eventual presència en aquest lloc de signes distintius de titularitat aliena a la ressenyada en el paràgraf precedent s’efectua amb l’autorització dels seus legítims propietaris, sempre amb el degut respecte als seus drets d’exclusiva.

 • Noms de domini – En el mateix sentit que al referent en l’apartat precedent, el nom de domini gsp.es i tots aquells que serveixin per accedir de forma directa o indirecte al present lloc són de titularitat exclusiva de Global Software Partner, S.L.

  La incorrecta utilització dels mateixos suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos de la Llei.

 • Drets d’Autor – Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, gravacions, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el mateix lloc en el seu conjunt com obra, estan protegits com drets d’autor per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

  De conformitat amb l’exposat, corresponen a Global Software Partner, S.L. els drets exclusius de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, així com qualsevol altre dret de naturalesa patrimonial, sobre els elements senyalats en el paràgraf precedent; i tot això sense perjudici dels drets morals que sobre l’autoria corresponen als seus autors.

  Queden exceptuats d’aquesta protecció aquells arxius o programes d’ordinador no titularitat de Global Software Partner, S.L. i d’accés gratuït (freeware) que, en el seu cas, l’usuari pogués trobar i descarregar des de diverses pàgines d’aquest lloc amb el fi de possibilitar l’accés a les mateixes i als serveis oferts. Es tracta, en tot cas, d’aplicacions que tenen el caràcter de domini públic per expressa voluntat dels seus autors.

 • Ús personal – L’usuari queda expressament autoritzat per Global Software Partner, S.L. a visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar en un disc dur o en un altre suport físic, les creacions intel·lectuals protegides i qualsevol altre contingut o actiu emprat o no per un dret d’exclusiva, sempre que això s’efectuï per fins personals i privats de l’usuari, sense finalitat comercial o de distribució, i sense modificar, alterar o descompilar els avantdits continguts. Aquesta facultat d’ús personal s’entén reconeguda sempre que es respectin intactes les advertències als drets d’autor i de propietat industrial aquí realitzades, i no suposa la concessió de cap llicència a l’usuari.

  Tanmateix, l’usuari queda expressament autoritzat a descarregar des d’aquest lloc web els programes d’ordinador titularitat de Global Software Partner, S.L., sempre que aquest s’efectuï amb la finalitat de possibilitat l’accés als serveis oferts en aquest lloc web i per fins privats i personals de l’usuari, sense finalitat comercial o de distribució, i sense modificar, alterar o descompilar els continguts, ni traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre tipus de codi o de llenguatge.

  Qualsevol altra utilització de les creacions intel·lectuals o continguts d’aquest lloc requerirà l’autorització expressa i per escrit de Global Software Partner, S.L.

 • Reserva d’accions – L’ús dels continguts o serveis d’aquest lloc web no implica ni suposa la concessió de llicències o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual, industrial o sobre qualsevol altre dret.

  L’usuari es compromet a respectar els drets anunciats i evitar qualsevol actuació que pugui ser perjudicial, reservant-se en tot cas a Global Software Partner, S.L. l’exercici de quants mitjans i accions legal li corresponen en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

Enllaços a altres llocs web

En el lloc web de Global Software Partner, S.L. l’usuari podrà trobar diversos enllaços que el conduiran a altres llocs web independents d’aquest. La seva única finalitat és la de facilitar l’accés a altres fonts d’informació a Internet, relacionades amb els serveis oferts o de caràcter general.

Global Software Partner S.L. es compromet a fer el possible per evitar l’existència en el seu lloc web d’enllaços a llocs de contingut il·legal, que promouen activitats il·lícites susceptibles d’atemptar contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulneren els valors i drets reconeguts per la Constitució Espanyola i per la Declaració Universal dels Drets Humans. En cas que tingui el coneixement efectiu de què la informació a la qual remet algun enllaç és il·lícita, Global Software Partner, S.L. es compromet a actuar amb la deguda diligència per eliminar aquest enllaç.

Fòrums de debat i butlletins

Global Software Partner, S.L. no és responsabilitat de les manifestacions i opinions que es puguin expressar en els diferents fòrums permanents, en els butlletins, en els xats o les tertúlies ocasionals que, en el seu cas, es vagin a desenvolupar en la capacitat d’aquest lloc web. Però procurarà en tot moment la correcta utilització d’aquests mecanismes o serveis, i vetllarà pel màxim respecte de la dignitat de les persones i a la llibertat d’expressió, reservant-se en tot cas el dret de denegar, eliminar les intervencions de continguts il·lícits o que consideri inconvenients sense necessitat de justificació o cap explicació, quan tingui el coneixement efectiu d’aquestes.

Els usuaris d’aquests serveis evitaran qualsevol classe de manifestació falsa, abusiva, obscena, amenaçadora o que infringeixi de qualsevol manera la legislació vigent, i mostraran un tracte respectuós cap a terceres persones, intervinents o no en els fòrums o tertúlies.

Extensió de responsabilitat

 • Privacitat: Global Software Partner, S.L. no garanteix la privacitat absoluta en la utilització d’aquest lloc, pel que fa al seu contingut d’accés públic, ja que no ha de descartar-se la possibilitat que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la mateixa i de les circumstàncies en què es realitza.

 • Virus: Global Software Partner, S.L. no accepta cap responsabilitat pels possibles danys causats per virus informàtics, l’absència del qual no queda garantida.

 • Disfuncions tècniques: Global Software Partner, S.L. queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada del mal funcionament del lloc o de qualsevol dels seus serveis que tingui el seu origen en una circumstància accidental, força major, treballs necessaris de manteniment o qualsevol altre causa no impotable a aquesta.

Terminació i modificació

En principi, la duració d’aquest lloc és indeterminada. Global Software Partner, S.L. es reserva el dret a modificar, suspendre o donar per acabada la prestació dels seus serveis o continguts, en tota o en part, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís als usuaris d’aquest.

Tanmateix, la informació, la presentació i els serveis que ofereixen aquest lloc poden ser sotmesos a canvis periòdics o puntuals, susceptibles de ser efectuats lliurement per Global Software Partner, S.L. sense que estigui obligat a comunicar-ho als usuaris.

Llei i jurisdicció aplicable

Les presents Condicions Generals es regiran per la Llei Espanyola.

Per tota controvèrsia que pogués derivar-se en relació al lloc web de Global Software Partner, S.L., interpretació o aplicació d’aquestes Condicions Generals, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent els òrgans competents per la resolució de qualsevol disputa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona, Espanya.